Ladybrand

Primary School / Primêre Skool

Kwaliteit Opvoeding/Quality Education

KODE VIR KWALITEIT OPVOEDING

AS ‘N LEERKRAG verklaar ek die volgende, nl.

 • Om te onderrig, tot die voordeel en die ontwikkeling van leerders as individuele;
 • Om respek en waardigheid te betoon aan die regte van alle persone sonder vooroordele.
 •  Om lojaliteit en respek vir die professie te bevorder;
 • Om betyds, entoesiasties, goed voorbereid vir alle lesse te wees en om sober van gedagtes en liggaam te wees;
 • Om my eie kennis en vaardighede te verbeter om meer effektief te kan wees.
 • Om ‘n goeie verhouding tussen leerkragte en leerders, asook tussen leerkragte as ‘n groep, en leerkragte en ouers te bewerkstellig.
 • Om gereelde informasie na die ouers te stuur oor hul kinders se vordering.
 • Om onprofessionele gedrag tussen leerkrag en leerder te elimineer, asook dronkenskap, gebruik van dwelms, aanranding, seksuele teistering ens. uit die weg te ruim;
 • Myself beskikbaar te stel om buite kurrikulêre aktiwiteite aan te bied.

AS ‘N LEERDER, verklaar ek die volgende, nl.

 • Te aanvaar dat die hoofrede waarom ek in die skool is, is om te leer en akademies te ontwikkel, sowel as sosiaal en kultuursgewys;
 • Om skoolreëls te gehoorsaam;
 • Om die geloofswaardigheid en outoriteit van leerkragte te respekteer.
 • Om deel te neem aan die Leerder Verteenwoordigheids Komitee om aanspraak te kan maak om eie belange te beskerm;
 • Om respek aan alle ander leerders te betoon en nie teen hulle te diskrimineer nie; 
 • Om weg te bly van anti-sosiale optrede soos diefstal, vandalisme, aanranding en seksuele teistering, alkohol en dwelm gebruik en enige ander aktiwiteite wat die leerproses ontwrig.

CODE FOR QUALITY EDUCATION 

AS A TEACHERin line with the SACE Code of Professional Ethics, I promise to:

 • Teach, to advance the education and the development of learners as individuals;
 • Respect the dignity and rights of all persons without prejudice;
 • Develop loyalty and respect for the profession;
 • Be punctual, enthusiastic, well prepared for lessons, and of sober mind and body;
 • Improve my own knowledge and skills base to be more effective;
 • Maintain good communication between teachers and students, among teachers, themselves, and between teachers and parents;
 • Provide regular  information to parents on their children’s progress;
 • Eliminate unprofessional behaviour such as teacher-pupil relationships, drunkenness, drug use, assault, sexual harassment and others;
 • Make myself available to provide extra-mural activities.

AS A LEARNER,  I promise to:

 • Accept that the main reason for being in school is to learn and develop academically,  socially and culturally;
 • Adhere to school rules,
 • Respect the  legitimacy and authority and teachers;
 • Participate in Learner Representative Councils (LRCs) to safeguard my interests;
 • Show respect to other learners and not to discriminate;
 • Avoid anti-social behaviour life theft, vandalism, assault, sexual harassment,  alcohol and drug use, and other activities that disrupt the learning process.

No comments

The comments are closed.